Thiết kế hệ thống chiếu sáng phòng học ở vị trí cao hơn quạt trần gây ra tình trạng mỏi và nhau nhức mắt 

Thiết kế hệ thống chiếu sáng phòng học ở vị trí cao hơn quạt trần gây ra tình trạng mỏi và nhau nhức mắt