Thường xuyên kiểm soát cường độ ánh sáng phòng học

Thường xuyên kiểm soát cường độ ánh sáng phòng học