Phân loại aptomat dựa trên những yếu tố nào

Phân loại aptomat dựa trên những yếu tố nào