Thiết kế chiếu sáng cho phòng khách

Số lượng đèn sử dụng cần phù hợp với diện tích phòng khách