Công suất biểu kiến hoặc công suất toàn phần

Công suất biểu kiến hoặc công suất toàn phần