Tuyệt đối không nên chạm vào các nơi mang điện 

Tuyệt đối không nên chạm vào các nơi mang điện