An toàn điện là như thế nào?

An toàn điện là như thế nào?